پارگرافی از کتاب گتسبی بزرگ

پارگرافی از کتاب گتسبی بزرگ

ما در اینجا سعی کرده ایم با انتخاب گزیده هایی متفاوت و زیبا از کتاب های مختلف آثار نویسندگان بزرگ، شما را با این کتاب ها آشنا کرده باشیم، شاید گام کوچکی در جهت آشتی با یار مهربان کودکی مان برداشته باشیم.

 

جوانمرد، نمی تونم برات بگم وقتی فهمیدم دوستش دارم چقدر تعجب کردم. حتی مدتی امیدوار بودم ولم کنه، ولی این کارو نکرد. چون اونم منو دوست داشت. فکر می کرد من خیلی چیز سرم می شه برای اینکه چیزهایی که اون می دونست تفاوت داشت. بله این وضع من بود، از نقشه هام دور افتاده بودم و هر دقیقه در این عشق فروتر و فروتر می رفتم، و یک دفعه متوجه شدم که هیچ چیز دیگه برام اهمیت نداره. وقتی صحبت کردن درباره ی کارهایی که آدم می خواد بکنه لذت بیشتری داره، پس فایده ی خود اون کارهای بزرگ چیه؟

گتسبی بزرگ | اسکات فیتس جرالد