معرفی کتاب ” واژه نامه بزرگ تبری “

مجموعه فرهنگ واژگان تبری ثمره 10سال تلاش بی وقفه جمع کثیری از فرهیختگان، ادب دوستان،ا ستادان و علاقه مندان به حوزه زبان تبری است که بی تردید می تواند منبعی قابل توجه در دسترسی اهل تحقیق به ریشه های ناب و کهن زبان شناسی ایران زمین به شمار آید .

ثبت و ضبط قریب به  60000 مدخل به ضمیمه گویشهای متداول و درج معادلات اوستائی، باستانی و پهلوی نیز به غنای این مجموعه افزوده است.جلد پنجم این فرهنگ خود دائره المعا رفی است مختصر اما خواندنی در حوزه مردم شناسی ،وشناخت حوزه فرهنگی تبرستان.