معرفی کتاب « بندپی: سرزمین، تاریخ، فرهنگ» نوشته یوسف الهی و شهرام قلی پور گودرزی

در این کتاب که به قلم یوسف الهی و شهرام قلی پور کودرزی نوشته شده است، بندپی با سه بخش سرزمین، تاریخ و فرهنگ بندپی با محوریت معرفی بندپی از گذشته تاکنون و تاریخ و فرهنگ آن منطقه نگاشته شده است. در بیشتر بخش‌های این کتاب، موضوعاتی که ذکر شده به همراه عکس و در بخش‌های تاریخی و جغرافیای سرزمینی به همراه نقشه است.

این کتاب در بسیاری از بخش‌ها با تکیه‌بر اسناد و مدارک موجود تاریخی، و نسخه‌های خطی و وقایع تاریخی گذشته گردآوری شده که توضیحات بخش‌های مختلف آن به‌صورت جامع به همراه منبع ذکر شده است. در بخشی از کتاب می‌خوانیم: «بندپی همچون دیگر مناطق تأثیرگذار طبرستان، تاریخ پرفرازونشیبی را از سر گذرانده است. اگر بخواهیم جامعه فرهنگی منطقه را جدای از چارچوب فرهنگی طبرستان بررسی کنیم، مسیر نادرستی را برگزیده‌ایم».