دومین همایش ملی انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی شاخه فارس برگزار می گردد

دومین همایش ملی انجمن کتابداری و اطلاع رسانی شاخه فارس با موضوع چشم اندازهای ارتباط علمی در تاریخ های 20 و 21 اردیبهشت 1397 برگزار می گردد.

محورهای همایش 

 • چشم انداز آینده و آینده پژوهی در ارتباط علمی 
 • نظریه های ارتباطی و توسعه علم
 • دانشگاهها، موسسات پژوهشی، کتابخانه ها  ارتباط علمی 
 • ارتباط علمی، اخلاق پژوهش و چالش های مرتبط 
 • فناوری های نوین اطلاعاتی(شبکه های اجتماعی/علمی،رسانه های اجتماعی) و ارتباط علمی 
 • دسترسی آزاد و ارتباط علمی 
 • چالش های نشر و ارتباط علمی 
 • نقش انجمن های علمی در توسعه ارتباط علمی 

تاریخ های مهم 

 • ارسال چکیده:30 مهر 1396
 • نتایج بررسی چکیده:15آبان 1396
 • ارسال متن کامل:30 دی 1396
 • داوری نهایی:30 بهمن 1396
 • ارسال مقاله اصلاح شده همراه با اسلاید:25 اسفند 1396