دیدار اعضای هیات مدیره انجمن کتابداری و اطلاع رسانی مازندران با مدیر کل کتابخانه های عمومی استان

 

 

دیدار اعضای هیات مدیره انجمن کتابداری  اطلاع رسانی مازندران با مدیر کل کتابخانه های عمومی استان به منظور اجرای بخشی از مصوبات هیات مدیره انجمن در روز سه شنبه 16 آبان ماه 96 در محل اداره کل کتابخانه های عمومی استان مازندران برگزار گردید.

در پایان جلسه نامه رسمی انجمن در خصوص محورهای همکاری مشترک از سوی دکتر یمین فیروز رئیس انجمن کتابداری و اطلاع رسانی مازندران به خانم ولی پور مدیر کل کتابخانه های عمومی مازندران تحویل داده شد.

 

لینک خبرگزاری لیزنا در خصوص دیدار هیات مدیره انجمن کتابداری و اطلاع رسانی مازندران با مدیرکل کتابخانه های عمومی استان مازندران 

http://www.lisna.ir/main/31472-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D9%84-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86