نشست تخصصی انجمن با محوریت کتاب، کتابخانه و کتابدار، اداره کتابخانه های عمومی قائمشهر: 24 آبان ماه 1396