کارگاه آموزشی فراهم آوری منابع کتابخانه ای توسط انجمن کتابداری و اطلاع رسانی شاخه مازندران برگزار می گردد

 

کارگاه آموزشی فراهم آوری منابع کتابخانه ای توسط انجمن کتابداری و اطلاع رسانی شاخه مازندران برگزار می گردد.